Profil absolventa zařízení a jeho reedukace

1. Charakteristika školy

 

          Střední škola Buškovice je součástí Výchovného ústavu, střediska výchovné péče a střední školy, jehož účelem je zajišťovat nezletilé osobě ve věku od 15 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let na základě rozhodnutí soudu o nařízené ústavní výchově nebo uložené ochranné výchově nebo o předběžném opatření, náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Střední škola Buškovice je škola speciální a ve vztahu ke žákům plní zejména úkoly výchovné a vzdělávací a poskytuje profesní přípravu žáků na budoucí povolání. Dále plní preventivně výchovnou péči jako je předcházení vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte.

        SŠ Buškovice  má právní subjektivitu, je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kapacita školy je 86 žáků. Na střední škole se žáci učí oborům Stavební práce, Zednické práce, Zahradnická výroba, Lesnické práce a Tesařské práce.

    

   2. Profil klienta výchovného ústavu

 

         Klienti jsou nezletilé osoby ve věku od 15 do 18 let, případně zletilé osoby do 19 let. Mentální dispozice klientů se pohybují nejčastěji v pásmu slabšího průměru a průměru, část klientů pochází z etnicky minoritního prostředí a někteří z nich jsou silně ovlivněni normami, zvyklostmi a tradicemi odlišnými od norem a způsobů vztahování se k světu majoritní společnosti.

 

        Klienti umístění ve výchovném ústavu jsou děti ohrožené sociálně patologickými jevy, často s kriminální zkušeností. Většina klinetů trpí závažnými poruchami chování, učení a trpí různými druhy závislostí, z nichž nejběžnější je závislost na drogách.

 

   3. Reedukace klienta

 

       Součástí ústavu je jedenáct samostatných objektů, ve kterých jsou umístěni klienti v pěti výchovných skupinách. Ostatní budovy slouží ke vzdělávání (Střední škola) a technickému zázemí. Ubytování a zařazování klientů na jednotlivé výchovné skupiny se děje flexibilně v souvislosti s jejich specifickými nároky a potřebami, aktuální situací a s přihlédnutím k možnostem i atmosféře na jednotlivých výchovných skupinách v souladu s koncepcí výchovně vzdělávací práce ve VÚ Buškovice. Činnost, obsah a formy péče jsou upraveny zákonem č. 109/2002 Sb., č. 89/2012 Sb., 303/2013Sb.

 

        3.1 Vymezení - rámcový vzdělávací program je základním východiskem pro vypracování vzdělávacích programů (ŠVP) ve Střední škole Buškovice a směrodatným dokumentem pro pedagogy a další odborné pracovníky, kteří se na výchovně vzdělávací  činnosti podílejí nebo na ní participují.

 

       3.2 Pojetí výchovné práce - cílem výchovné práce ve VÚ Buškovice je kromě jiného i vytvoření trvalého, přehledného a bezpečného prostředí, které by dítěti umožnilo uspokojování základních materiálních, citových, sociálních, kognitivních i dalších specifických potřeb a které by zajišťovalo vhodné rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků s přihlédnutím k možnostem, zájmům a zvláštnostem každého dítěte. Důležitá je rovněž podpora vzdělávacího působení školy a uspokojování potřeb v oblasti rekreace a zábavy. Součástí výchovné práce ve VÚ Buškovice je trvalá snaha naučit děti samostatnosti a sebeobsluze, pracovním a sociálním dovednostem a návykům tak, aby se po ukončení ústavní nebo ochranné výchovy mohly úspěšně zapojit do společnosti.

 

      3.3 Využívání výchovných, resocializačních a léčebně výchovných programů - základem je vytvořit individuální plán rozvoje osobnosti jedince, který vychází z důkladné znalosti jeho osobnosti i životního příběhu, ze závěrů psychologického a etopedického vyšetření. V rámci resocializačního procesu pro klienty vytvořit potřebné podmínky pro návrat do běžného života tak, že je budeme odnaučovat společensky nepřijatelné vzorce chování. Na sociálně - psychologicky modelových situacích, které odpovídají životní realitě, je naopak budeme cílevědomě a záměrně učit řešit nejrůznější situace, v nichž zpravidla selhávají. V rámci sociálního učení je důležité naučit klienty diferencovanému vnímání jiných osob a jejich vlastností jako možných modelů reakcí a chování v určitých situacích a přebírat zodpovědnost za své chování.

 

       3.4. Koordinovaná spolupráce mezi institucemi a specialisty - zařízení úzce spolupracuje s následujícími organizacemi: policie ČR, soudy, státní zastupitelství, kurátoři pro mládež (OSPOD), probační a mediační úředníci, neziskové organizace (Člověk v tísni) apod., MÚ Podbořany a OÚ Krásný Dvůr a Nepomyšl.

 

       3.5  Spolupráce s rodinou klienta - rodinám, které jsou ochotny spolupracovat, nabízíme všestranou odbornou pomoc. Naše intervence je postavena na oblastech sociální péče, speciální pedagogiky a psychologie.

 

 

_______________________________________________________________________________________

 [1]Předpis č. 333/2012 Sb. - Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Předpis č. 218/2003 Sb. § 93 Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů

Školský zákon č.561/2004 Sb. a ve změně dalších zákonů

 _______________________________________________________________________________________

 Cookies používáme ke zlepšení našich webových stránek a vašeho zážitku při jejich používání. Cookies používané pro nezbytný provoz stránek již byly nastaveny. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk