Profil absolventa zařízení a jeho reedukace

1. Charakteristika školy

 

          Střední škola Buškovice je součástí Výchovného ústavu, střediska výchovné péče a střední školy, jehož účelem je zajišťovat nezletilé osobě ve věku od 15 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let na základě rozhodnutí soudu o nařízené ústavní výchově nebo uložené ochranné výchově nebo o předběžném opatření, náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Střední škola Buškovice je škola speciální a ve vztahu ke žákům plní zejména úkoly výchovné a vzdělávací a poskytuje profesní přípravu žáků na budoucí povolání. Dále plní preventivně výchovnou péči jako je předcházení vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte.

        SŠ Buškovice  má právní subjektivitu, je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kapacita školy je 86 žáků. Na střední škole se žáci učí oborům Stavební práce, Zednické práce, Zahradnická výroba, Lesnické práce a Tesařské práce.

    

   2. Profil klienta výchovného ústavu

 

         Klienti jsou nezletilé osoby ve věku od 15 do 18 let, případně zletilé osoby do 19 let. Mentální dispozice klientů se pohybují nejčastěji v pásmu slabšího průměru a průměru, část klientů pochází z etnicky minoritního prostředí a někteří z nich jsou silně ovlivněni normami, zvyklostmi a tradicemi odlišnými od norem a způsobů vztahování se k světu majoritní společnosti.

 

        Klienti umístění ve výchovném ústavu jsou děti ohrožené sociálně patologickými jevy, často s kriminální zkušeností. Většina klinetů trpí závažnými poruchami chování, učení a trpí různými druhy závislostí, z nichž nejběžnější je závislost na drogách.

 

   3. Reedukace klienta

 

       Součástí ústavu je jedenáct samostatných objektů, ve kterých jsou umístěni klienti v pěti výchovných skupinách. Ostatní budovy slouží ke vzdělávání (Střední škola) a technickému zázemí. Ubytování a zařazování klientů na jednotlivé výchovné skupiny se děje flexibilně v souvislosti s jejich specifickými nároky a potřebami, aktuální situací a s přihlédnutím k možnostem i atmosféře na jednotlivých výchovných skupinách v souladu s koncepcí výchovně vzdělávací práce ve VÚ Buškovice. Činnost, obsah a formy péče jsou upraveny zákonem č. 109/2002 Sb., č. 89/2012 Sb., 303/2013Sb.

 

        3.1 Vymezení - rámcový vzdělávací program je základním východiskem pro vypracování vzdělávacích programů (ŠVP) ve Střední škole Buškovice a směrodatným dokumentem pro pedagogy a další odborné pracovníky, kteří se na výchovně vzdělávací  činnosti podílejí nebo na ní participují.

 

       3.2 Pojetí výchovné práce - cílem výchovné práce ve VÚ Buškovice je kromě jiného i vytvoření trvalého, přehledného a bezpečného prostředí, které by dítěti umožnilo uspokojování základních materiálních, citových, sociálních, kognitivních i dalších specifických potřeb a které by zajišťovalo vhodné rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků s přihlédnutím k možnostem, zájmům a zvláštnostem každého dítěte. Důležitá je rovněž podpora vzdělávacího působení školy a uspokojování potřeb v oblasti rekreace a zábavy. Součástí výchovné práce ve VÚ Buškovice je trvalá snaha naučit děti samostatnosti a sebeobsluze, pracovním a sociálním dovednostem a návykům tak, aby se po ukončení ústavní nebo ochranné výchovy mohly úspěšně zapojit do společnosti.

 

      3.3 Využívání výchovných, resocializačních a léčebně výchovných programů - základem je vytvořit individuální plán rozvoje osobnosti jedince, který vychází z důkladné znalosti jeho osobnosti i životního příběhu, ze závěrů psychologického a etopedického vyšetření. V rámci resocializačního procesu pro klienty vytvořit potřebné podmínky pro návrat do běžného života tak, že je budeme odnaučovat společensky nepřijatelné vzorce chování. Na sociálně - psychologicky modelových situacích, které odpovídají životní realitě, je naopak budeme cílevědomě a záměrně učit řešit nejrůznější situace, v nichž zpravidla selhávají. V rámci sociálního učení je důležité naučit klienty diferencovanému vnímání jiných osob a jejich vlastností jako možných modelů reakcí a chování v určitých situacích a přebírat zodpovědnost za své chování.

 

       3.4. Koordinovaná spolupráce mezi institucemi a specialisty - zařízení úzce spolupracuje s následujícími organizacemi: policie ČR, soudy, státní zastupitelství, kurátoři pro mládež (OSPOD), probační a mediační úředníci, neziskové organizace (Člověk v tísni) apod., MÚ Podbořany a OÚ Krásný Dvůr a Nepomyšl.

 

       3.5  Spolupráce s rodinou klienta - rodinám, které jsou ochotny spolupracovat, nabízíme všestranou odbornou pomoc. Naše intervence je postavena na oblastech sociální péče, speciální pedagogiky a psychologie.

 

 

_______________________________________________________________________________________

 [1]Předpis č. 333/2012 Sb. - Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Předpis č. 218/2003 Sb. § 93 Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů

Školský zákon č.561/2004 Sb. a ve změně dalších zákonů

 _______________________________________________________________________________________